Zamówienia publiczne

SZKOLENIA  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Dynamiczna ewaluacja prawodawstwa wymusza oczywistą potrzebę updateu wiedzy i jej stałego podnoszenia, co realizowane jest zwykle w postaci szkoleniowej.
Zamówienia publiczne należą do ważnych zagadnień z zakresu finansów o rozległej dziedzinie rozwiązań prawnych. Zmiany przepisów ustawowych bezpośrednio wpływają na relacje miedzy zamawiającym zaś wykonawcą możliwości podejmowania przez zamawiającego środków ochrony prawnej.
Szkolenia zamówienia publiczne spośród zakresu zamówień publicznych stanowią profesjonalne kompendium praw i obowiązków Wykonawcy zaś Zamawiającego. Obejmują szeroką grupę osób kwalifikowanych zajmujących się zagadnieniami finansowymi także pozostającymi w różnej hierarchii zawodowej. Należą do nich m. in.: zespół zatrudnieni w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej: urzędów marszałkowskich, starostw, jednostek administracji, urzędów w zamian i gmin oraz urzędów pracy. Znaczną grupę osób kwalifikujących się aż do szkoleń stanowią wykonawcy zamówień publicznych jak: pracownicy firm, uczelni, szpitali oraz służbach mundurowych: Policji, wymiarze sprawiedliwości, Straży miejskiej, straży pożarnej i tym podobne. Jednostki te w celu obsługi zamówień publicznych często zatrudniają etatowców na stanowiskach specjalistów ds. zamówień publicznych.
Programy szkoleń dostosowane istnieją do poziomu początkującego i zaawansowanego, zwłaszcza polecane są dla osób rozpoczynających pracę w poniższym zakresie.
Szkolenia dotyczące zamówień publicznych prowadzą wyspecjalizowane przedsiębiorstwa i spółki szkoleniowe.
Do głównych celów szkoleń z zakresu zamówień publicznych można wymienić znajomość:
· rynku zamówień publicznych i jego specyfiki;
· podstaw prawnych oraz regulacji systemu zamówień publicznych;
· środków ochrony prawnej w kontekście zlikwidowań, odwołań i skargi;
· zagrożeń i korzyści z udziału w sektoru zamówień publicznych;
· praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania wiedzy obejmującej wyznaczone aspekty realizacji zamówień publicznych;
· zasad i warunków udzielania lub ubiegania się o pognania publiczne;
· zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
· specyfikacji ważniejszych względów zamówienia i zasad szacowania wartości zamówienia;
· tworzenia ogłoszeń o zamówieniu;
· trybów negocjacyjnych;
· specyfikacji poważniejszych warunków zamówienia i oceny ofert;
· oceny wiarygodności wykonawcy;
· zasad twórczości i odpowiedzialności komisji przetargowej;
· zasad postępowania o unieważnieniu przetargu;
· roli oraz znaczenia systemu zamówień publicznych;
· zasad dokumentowania zamówień publicznych;
· procedur związanych z zamówień publicznych w niektórych krajach UE.
Formy szkoleń obejmują: prelekcje oraz wykłady obrazowe, warsztaty i ćwiczenia tematyczne, dyskusje, pracę indywidualna, pokazy przy użyciu środków audio wizualnych, prezentacji multimedialnych, filmów, komputera, zajęcia praktyczne. Półprodukty pomocnicze: materiały dydaktyczne.
Zajęcia szkoleniowe, zwykle kilku dniowe, prowadzone znajdują się zespołowo, na ogół w niewielkich grupach zajęciowych. Zwykle stosowane istnieją także konsultacje indywidualne oraz poszkoleniowe. Ważną pomoc dla uczestników szkoleń prezentują materiały informacyjno-promocyjne związane z funkcjonowaniem rynku zamówień publicznych w postaci publikacji i nośników CD/DVD.
W realizacji szkoleń bardzo istotną rolę – w nawiązaniu na ich specyfikę – pełni indywidualne podejście do uczestników, klasa wiedzy prowadzących zajęcia oraz umiejętność jej atrakcyjnego przekazu.
Udział w szkoleniu dysponuje na celu uzyskanie przez uczestników oczekiwanego przez pracodawcę poziomu umiejętności i umiejętności, co potwierdza dyplom ukończenia szkolenia.